animation
logga
 

meny

Navigator

I samarbete med Hassela Helpline presenteras följande:

snabbtest

test2

Utvärdering av Maria Ungdomsenhets
Haschavvänjningsprogram HAP
Ut ur dimman

Missa inte våra Norska vänners sida om Cannabis påverkan och behandling. Åtta korta filmer.
helsefilm

Boken "Vägen ur haschmissbruket"


För cannabis information på ryska gå till http://www.thomas-lundqvist.com/
Для каннабиса информацию о Русской посетить http://www.thomas-lundqvist.com/

Лечение употребления каннабиса

Den portugisiska HAP guiden
Como parar de fumar maconha ou haxixe

 

Haschprogrammet

 

Cannabisrökarens dilemma är tvåfaldigt. Han förstår inte själv vad cannabis gör med honom, och allmänheten tycks, trots all information inte ta cannabis negativa effekter på allvar. Detta innebär att han, i dubbel bemärkelse befinner sig i ett tomrum, där han å ena sidan själv inte förmår reflektera över vad cannabis åsamkar honom, och där å andra sidan omgivningen inte vet hur man motiverar honom till att sluta.

Behandlingsmodellen som beskrivs är hämtad från "Vägen ut ur haschmissbruket" av Thomas Lundqvist och Dan Ericsson, (Studentlitteratur, Lund, 1988). Den är att jämföra med det som inom musiken kallas för ett partitur, dvs per definition en grundstruktur avsedd att tolkas, improviseras eller fullbordas av någon annan än upphovsmannen. Det förutsätter bokstavligen medskapande. Och verkets slutgiltiga utformning går inte att från början fastlägga.

Vägen ut ur haschmissbruket 9 mb »

Metoden har växt fram ur en kombination mellan kliniskt arbete med missbrukare som har besökt Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund och en genomgång av vetenskapliga studier på skadeverkningar som vetenskapliga studier rapporterar.

Den tar också avstamp i en behandlingsfilosofi som kan illustreras med hjälp av Sören Kierkegaard, och det han skriver i Samlade verk, Band 18: Synpunkter på min författar verksamhet, andra avsnittet, kapitel 1 A. §2. (Gylendal 1964).

För tjugo år sedan mötes den som ansåg att cannabismissbrukare behöver psyko-social behandling med stor skepsis. Idag är det en självklarhet. Sedan mitten på 1980-talet finns i Sverige behandlingstekniker för att hjälpa cannabismissbrukare med att omorientera från det tankemönster som utvecklats under missbrukstiden.

Behandlingssystemet tog tidigare oftast emot cannabismissbrukare med 15 till 20 års missbruk. Idag upptäcks i regel missbruket långt tidigare och därför måste metoderna förändras för att kunna hantera nya grupper av missbrukare.

Medvetenheten om cannabis negativa effekter är hög inom skola och socialtjänst, vilket innebär att missbrukarna idag får hjälp redan efter högst fem års missbruk. De unga som idag söker hjälp gör det oftare för att de upplever en psykologisk och social brist som kompenseras med cannabisruset. Behandlingsinsatsen inriktar sig både på preparatet och på den sociala och psykologiska problembilden.

Behandlingen bygger på cannabinoidernas försämring av de tankefunktioner som du använder för att lösa vardagliga problem samt på den för cannabis specifika abstinensprocessen.

Abstinensperioden som sträcker sig över sex veckor innehåller en medicinsk, en psykologisk och en social fas där olika samtalsteman styr uppmärksamheten, hjälper att lägga märke till förändringar och att fundera på de olika fasernas skiftningar och underlätta igenkänning.

Problemet är att cannabis försämrar förmågan till reflektion över sig själv i tid och rum. Därför måste individens omgivning gripa in och förmå den unge att söka hjälp. En allmän uppfattning bland behandlarna är att när en individ väl har för-stått hur cannabis har försämrat tankeförmågan så är det inte svårt att sluta.

En guide till självhjälp finns sedan 1995 för de som inte söker sig till behandling.

(Denna sidan uppdaterades senast den 26-Apr-2016)

Denna sidan ägs och drivs av Thomas Lundqvist, leg psykolog & docent.